AMALGAME
AMALGAME Питер
Награды
Золотая медаль 10
Золотая медаль
Преферанс: скачки, Преферанс: гусарик
2023, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2023, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", чемпионат
2022, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2021, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2020, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2020, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2019, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2017, Преферанс: гусарик. "Скорп гусар", командный кубок
2015, Преферанс: гусарик. "Шаг к Победе", командный кубок
2013, Преферанс: гусарик. "Шаг в будущее", командный кубок
Медаль Бомбардира 7
Медаль Бомбардира
Преферанс: гусарик, Преферанс: скачки
2022, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2021, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2018, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2018, Преферанс: гусарик. "Скорп гусар", командный кубок
2016, Преферанс: гусарик. "Шаг к Победе", командный кубок
2015, Преферанс: гусарик. "Шаг к Победе", командный кубок
2014, Преферанс: гусарик. "Шаг в будущее", командный кубок
Серебряная медаль 6
Серебряная медаль
Преферанс: гусарик, Преферанс: скачки, Преферанс
2023, Преферанс: гусарик. "Скорп гусар", командный кубок
2022, Преферанс: гусарик. "Одинокий гусар", командный кубок
2018, Преферанс: гусарик. "Скорп гусар", командный кубок
2018, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2017, Преферанс: скачки. "Имперский Легион", командный кубок
2009, Преферанс. , командный кубок
Бронзовая медаль 4
Бронзовая медаль
Преферанс, Преферанс: гусарик
2023, Преферанс. "Ака Пулька", чемпионат
2016, Преферанс: гусарик. "Шаг к Победе", командный кубок
2014, Преферанс: гусарик. "Шаг в будущее", командный кубок
2012, Преферанс: гусарик. "Шаг в будущее", командный кубок
Награды: 27

О наградах