Shtrom
Shtrom
Награды
Бронзовый Кубок
Бронзовый Кубок
Червы
Золотая медаль
Золотая медаль
Кинг
Серебряная медаль
Серебряная медаль
Апдаун
2006, Апдаун. "Мисklik", чемпионат
Бронзовая медаль 2
Бронзовая медаль
Апдаун, Червы
Награды: 5

О наградах