kolhoznik
kolhoznik
Награды
Золотая медаль 2
Золотая медаль
Разбойник, Преферанс
2017, Разбойник. "Трудовые резервы разбой", чемпионат
2002, Преферанс. "Россия", чемпионат
Серебряная медаль 2
Серебряная медаль
Разбойник
Награды: 4

О наградах