Kauez
18.541.46NyuktaNyukta
↕︎Kauez & кузь5214Nyukta & УколкинКС
↔︎MagDa & pi1atFinn777 & Нурым
Матч проведен